Energetická efektívnosť

Energeticky efektívne budovy a zariadenia charakterizujeme ako budovy a ich vystrojenie, ktoré pre svoju prevádzku potrebujú minimálnu energiu nevyhnutnú na zabezpečenie pohodlnej a funkčnej prevádzky. Energetickou efektívnosťou rozumieme minimalizáciu nákladov na dodávanú energiu a maximálne možné využitie pri maximálnom udržaní v technologicky vystrojených budovách. Skutočne efektívne riešenia musia brať do úvahy komplexnú náročnosť hodnotených prevádzok s ohľadom na minimalizáciu potrieb primárnej energie.

Klaster sa zaoberá energetickou efektívnosťou:

  • Budov verejnej správy.
  • Budov súkromného sektoru.
  • Priemyselných prevádzok.
  • Technologických zariadení.
  • Energetických zariadení.