Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK)

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb s miestom pôsobenia v Prešovskom samosprávnom kraji. Plní úlohu partnerskej inštitúcie v oblasti diverzifikácie energetickej závislosti v kraji s podporou technologicky orientovaných spoločností. Cieľom je zabezpečenie konkurencieschopnosti kraja pri čo najlepšom využívaní prírodných zdrojov kraja. Prioritným zameraním EKPK je využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na environmentálne požiadavky kraja a energetická efektívnosť. Zabezpečuje budovanie energetického manažmentu v podnikateľskej sfére, vrátane procesného riadenia energií.

Energetický klaster Prešovského kraja vykonáva svoje činnosti prostredníctvom svojich členov a partnerov. Partneri klastra predstavujú odborné skupiny z verejného i súkromného sektora. s cieľom implementovať vlastný výskum, vývoj a technické riešenia na trhu.

Zakladajúcimi členmi klastra sú:

  • Prešovský samosprávny kraj
  • Slovenská agentúra životného prostredia
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Environmentálna energetická agentúra
  • Mesto Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja disponuje modernými nástrojmi a vybavenosťou pre realizáciu svojich služieb.

Na základe inovatívneho modelu fungovania (1) rozvíja klaster úzku spoluprácu jednotlivých celkov pôsobiacich v jednom regióne:

Podnikateľské prostredie definuje požiadavky praxe a vyžaduje vysokoškolsky vzdelaného environmentalistu. Podporuje výskum a vytvára predpoklady pre ďalšiu podnikateľskú činnosť.

Univerzity a výskumno-vývojové strediská tvoria nové nástroje pre podnikateľskú činnosť a vytvárajú inovatívne nástroje pre konkurenčné prostredie na trhu. Výsledky výskumu a vývoja sa stávajú súčasťou know-how.

Environment definuje požiadavky vhodné pre životné prostredie a ponúka environmentálne produkty. V prospech podnikateľského prostredia vytvára surovinovú základňu (biomasa, zelená chémia, obnoviteľné zdroje energie a pod.) , pričom od výskumu očakáva environmentálne šetrné postupy a riešenia vplývajúce na znižovanie uhlíkovej stopy.

Vláda vytvára podporné mechanizmy s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť a stanovuje limity pri nakladaní s environmentálnymi nástrojmi v priestore.