Energetický manažment budov

Určenie ročnej spotreby energií a profil ich spotreby – na základe fakturačných údajov a údajov o spotrebe energií za jednotlivé dni, mesiace a roky sa určí potreba a charakter spotreby energií v objekte. Na základe týchto údajov sa budú navrhovať opatrenia na úsporu energií.

Porovnanie výhodnosti zmlúv od dodávateľov energií – kontrola nastavenia platieb a cien od dodávateľov energií a porovnanie cien s inými dodávateľmi. Príprava alternatívnych ponúk.

Energetické posúdenie objektu – Energetický certifikát (EC) / Energetický audit (EA) – určí normovanú potrebu energií. Posúdi stavebné konštrukcie, potrebu energie na prípravu teplej vody a vykurovania, prípadne osvetlenia a rekuperácie a návrh optimálnych riešení na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Posúdenie správania používateľov – na využívanie energií v budove má vplyv aj správanie sa jeho používateľov. Pri správnom pochopení fungovania princípov vetrania, nastavenia termoregulačných hlavíc, používania klimatizácie, osvetlenia a ďalších spotrebičov je možné dosiahnuť ďalšie význame úspory. Zaškolením alebo poučením osôb alebo spracovaním prevádzkového predpisu (manuál užívania stavby/objektu) budú používateľa budovy zodpovednejší pri využívaní energií v budove.

Meranie vnútornej klímy v miestnostiach – tepelnú pohodu udávajú parametre ako teplota, vlhkosť, koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO2), miera prievanu (turbulencie). Tepelná pohoda vo vykúrenej miestnosti do veľkej miery závisí od vlhkosti vzduchu. Ideálne je udržiavať ju na úrovni 50 – 60 %. Pri vyššej vlhkosti vzduchu stačí menej kúriť. Nastavením správnej vlhkosti v miestnostiach sa zmení pocitové teplo. Meranie CO2 v miestnostiach udáva hodnotu o kvalite vzduchu v miestnosti. Bezpečné hodnoty koncentrácie CO2 sú do 1200ppm. Správnym vetraním sa zníži miera straty tepla za predpokladu dostatočnej výmeny vzduchu v miestnostiach.

Sledovanie online spotreby – nasadenie meračov energií, meračov vnútorného prostredia a implementácia softvéru pre kontrolu a spravovanie energií – energetického manažmentu.