Energetický manažment samosprávy

Energetická politika samosprávy – nastavenie cieľov, plánovania, kontroly a priorít.

Štúdie zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov v správe obce/mesta/VÚC.

Štúdie ochrany kultúrnych pamiatok a historických prvkov na území miest a obcí v súvislosti s trendmi a projektmi v oblasti energetickej efektívnosti, vrátane možností nasadenia obnoviteľných zdrojov energie, aerogelov a odstraňovania vlhkosti v budovách.

Analýza  využitia modelov EPC, PPP  a ESCO v rámci správy a prevádzky nehnuteľností a zariadení (verejné osvetlenie a pod.)  za účelom zníženia nákladov   – garantované energetické služby.

Príručka riadenia systému manažérstva hospodárenia s energiami – Energo-technické posúdenie s cieľom zavedenia procesného riadenia v rámci správy a prevádzky nehnuteľností a zariadení  za účelom  zníženia nákladov. Procesné riadenie v organizácii, príprava pre zavedenie environmentálneho manažérstva 50001.

Zavedenie systému sledovania, správy a prevádzky systémov  pomocou SW a IoT zariadení – návrh a implementácia systému správy, riadenia a online vyhodnocovania dát. HW a SW riešenie pre Smart city správu mesta v oblasti energetiky

Investičné stratégie samosprávy pre zníženie energií a efektívneho využívania zdrojov – návrh investičných akcií, plánovanie, financovanie a prioritizácia energetických opatrení s cieľom zabezpečiť synergický efekt a finančné úspory.

Edukačná činnosť – vzdelávanie zamestnancov a  občanov v oblasti správania sa  v súlade s efektívnym využívaním energií.

Energetické štúdie a audity – štúdie realizovateľnosti pre oblasť obnovy budov, verejného osvetlenia, tepelnej energetiky, obnoviteľných zdrojov – FVE, geotermálna a aerotermálna energia, veterná energia.

Nízkouhlíkové stratégie – stanovenie cieľov v oblasti spotrieb energií a konkrétnych opatrení na ich dosiahnutie.

Odborné posudky – meranie termodiagnostikou, meranie vlhkosti, meranie vnútorného prostredia, meranie vzduchotechnicky, meranie vnútorného osvetlenia na základe výstupov z meracích prístrojov a zariadení (dron s termokamerou, merače prietoku, vlhkosti a pod.)