Stratégia rozvoja EKPK 2020

Úspešnosť klastra je závislá na jasne definovanej stratégií regionálnych podnikateľov zahrnutých v klastri spoločne s ďalšími partnermi. Klaster v svojom prostredí nesústreďuje len firmy ale i univerzity, sprostredkovateľské organizácie, lokálne vlády a ďalšie verejné inštitúcie. Klaster svojou činnosťou podporuje vznik základných podmienok pre vytváranie inovácií. Stimuluje rast sofistikovanej pracovnej sily, rozvoj vedomosti, informácií a technológii v danom klastrovom odvetví. Výsledkom vývoja klastra je tendencia exportovať nielen výrobky a služby, ale aj intelektuálny kapitál a technológie. Firmy v rámci klastra jasnejšie vnímajú potrebu zákazníkov. Samotný proces klastrovania je proces vyvolaný a vedený trhom, to znamená, že klaster je vedený a poháňaný firmami vo vnútri jadra klastra, ktoré svojím know-how a požiadavkami na ďalší rozvoj definujú smerovanie a vývoj klastra, pričom deje vo vnútri sú ovplyvňované aktivitami na trhoch.

Prostredníctvom klastra je možné dosiahnuť výhody u zúčastnených podnikov a organizácií nakoľko:

 • zvyšuje sa ich produktivita na základe lepšieho prístupu k špecializovaným dodávateľom, znalostiam a informáciám;
 • väčší dôraz sa kladie na inovácie, nakoľko je dôraz kladený na nutnosť zdokonaľovania v procese výroby a realizácie produktu;
 • činnosť klastra napomáha zvyšovaniu úspor a znižuje náklady na spoluprácu medzi zúčastnenými;
 • klaster poskytuje zúčastneným príležitosť dosiahnuť exkluzivitu v kľúčových oblastiach, čo im prináša úspech, ktorý by nebol možný, keby pracovali izolovane;
 • budovanie špecifického know-how otvára nové trhy a znižuje náklady;
 • u menších podnikov sa znižujú obmedzenia a zvyšuje špecializácia
 • klaster spája nesúrodé podniky a organizácie z rôznych článkov hodnotového reťazca, čo umožňuje menším aktérom, aby sa špecializovali a úspešne konkurovali väčším, vertikálne prepojeným;
 • činnosť klastra zvyšuje dostupnosť a rýchlosť prenosu informácií a technológií v dôsledku blízkosti aktérov, silných väzieb medzi nimi a vysokej konkurenčnej podstaty klastra;
 • zvyšuje sa sila a hlas menších aktérov na trhu a pomocou vytvorenej siete sú aktéri schopní ovplyvňovať deje v príslušnom segmente trhu;

Neexistuje optimálne riešenie na vybudovanie klastra, ktorý by vyhovoval všetkým aktérom trhu, ale

existuje dostatok informácií a skúsenosti z už fungujúcich klastrov vo svete ale aj doma, na ktorých sa dá vybudovať odborné zázemie konkrétneho odvetvia či regiónu.

Vízia a poslanie klastrovej organizácie

Víziou klastra EKPK je vynikajúcim riadením dosiahnuť najväčšie vplyvy v rámci daného technologického, priemyselného, regionálneho a legislatívneho rámca pre účastníkov klastra a regiónov. Túto víziu chce vedenie klastra potvrdiť certifikáciou systému kvality podľa STN EN ISO 9001 a certifikáciou procesu označovania a porovnávania ECEI pre klastre.

 

Hlavnými princípmi zavedeného systému kvality v organizácií sú:

 • Konáme tak aby bola dosahovaná efektívna komunikácia so zákazníkom, dôsledné zisťovanie jeho požiadaviek a očakávaní;
 • Laboratórnymi meraniami a odbornou analýzou získaných údajov zabezpečujeme individuálny prístup k riešeniu každej zákazky pri rešpektovaní potrieb a možností zákazníka;
 • Aktívnym výberom odborne spôsobilých externých poskytovateľov tovarov, prác a služieb, zabezpečujeme plnenie požiadaviek EKPK na kvalitu;
 • Svojím odborným zázemím a efektívnou internou komunikáciou i tímovou spoluprácou budujeme vlastné know-how;
 • Trvalý odborný rast našich odborných pracovníkov, účinná motivácia zamestnancov ku kvalite a osobná zodpovednosť za kvalitu svojej práce u každého zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pod vedením EKPK, tvorí podstatu našej práce, pričom vedenie EKPK sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie;
 • Edukačná činnosť klastra, ako i zvyšovanie odborného vzdelania zamestnancov, vytvára predpoklad pre ich spokojnosť a efektívnu prácu;
 • Riešenie odborných úloh, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality je zárukou dobrého mena EKPK.

Stanovenie cieľov klastra vo vzťahu k inováciám v danom odvetvi a regióne

Cieľom EKPK je zachytiť a udržať súčasný smer vývoja v oblasti energetiky a to  využívaním obnoviteľných zdrojov energie a budovania vlastného know-how. Podiel obnoviteľných zdrojov v energetickej bilancii je v závislosti od celkového potenciálu v SR nízke a nezodpovedá naším podmienkam. Výraznú zmenu je možné dosiahnuť pri efektívnom nakladaní s energiami pomocou znalosti dejov, činností i procesov a to za pomoci riešenia výskumných úloh i overovania deklarovaných postupov. Faktom je, že nie nedostatok prírodných zdrojov, ale predovšetkým nedostatok iných činiteľov je dôvodom nízkeho využívania obnoviteľných zdrojov. Odborná verejnosť Prešovského samosprávneho kraja sa zhoduje v názore, že obnoviteľné zdroje by sa mali u nás viac podieľať na pokrývaní spotreby energie a palív.

V zmysle stanov združenia EKPK sú pre výkon činností stanovené tieto ciele:

 • zabezpečovať koordinačnú a riadiacu činnosť pre projektové zamerania v oblasti implementácie obnoviteľných zdroj a nízkouhlíkových technológií,
 • podporovať činnosti a napomáhať pri rozvoji a vývoji zelenej energie  v oblasti vedy, výskumu, úspore energie, energetickom zhodnocovaní odpadov,
 • organizovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami,
 • pre členov EKPK zabezpečovať tvorbu a realizáciu projektov a programov v oblasti zelenej energie a ekologických technológií,
 • zabezpečovať spoluprácu medzi energetickými spoločnosťami a členmi EKPK,
 • realizovať školenia a marketingové aktivity v oblasti zelenej energie,
 • organizovať odbornú školiacu činnosť najmä v oblasti transferu technológií a podpory regionálneho rozvoja,
 • vytvárať podmienky pre vstup nových investorov v oblasti zelených inovácií,
 • zabezpečovať priamy transfer vlastných vedeckých a výskumných aktivít pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EKPK,
 • spolupracovať so zriaďovateľmi škôl a školami pri usmerňovaní výučby v kontexte požiadaviek praxe a komplexného prepojenia vzdelávania s potrebami zamestnávateľov
 • koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi a spolupracujúcimi subjektmi EKPK,
 • vyhľadávať a využívať možnosť čerpania finančných prostriedkov pre rozvojové projekty v regióne pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných a súkromných zdrojov,
 • vyhľadávať nové investičné možnosti v regióne,
 • spolupracovať s  regionálnymi rozvojovými agentúrami a inovačnými centrami
 • spolupracovať s domácimi a zahraničnými podnikateľmi a partnerskými inštitúciami za účelom trvalo udržateľného rozvoja energetiky kraja a vypracovaní miestnych energetických koncepcií a stratégií na území Prešovského kraja
 • poskytovať poradenskú činnosť,
 • realizovať vydavateľskú a publikačnú činnosť,
 • organizovať konferencie, workshopy, exkurzie, semináre a pod.

Realizácia stratégie – Akčný plán

Aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov stratégie

Na základe auditov vykonaných v klastri boli stanovené aktivity na zlepšenie výkonnosti klastra smerom k excelentnosti.

Špecifický cieľ 1: Zvýšenie komplexnosti a kvality EKPK v oblasti služieb a činností

Opatrenie 1.1: Ďalšou modernizáciou technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a prispieť k inovatívnej metodike zberu a  vyhodnocovania dát v oblasti energetiky.

Opatrenie 1.2: Zvýšiť výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými členmi klastra vytvorením energetického spoločenstva a zároveň tak koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi a spolupracujúcimi subjektmi EKPK.

Špecifický cieľ 2: Zlepšenie postavenia EKPK v oblasti poznateľnosti a dosahovania úspechov

Opatrenie 2.1: Rozšíriť publikačnú a propagačnú činnosť klastra v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetického manažmentu a zlepšovania stavu životného prostredia znižovaním uhlíkovej stopy.

Opatrenie 2.2: Zvýšiť poznateľnosť EKPK internacionalizáciou aktivít klastra s dôrazom na projekty cezhraničnej spolupráce za účasti partnerov z krajín V4 a Ukrajiny.

Opatrenie 2.3: Zintenzívniť účasť zástupcov a členov EKPK na medzinárodných konferenciách, výstavách a podujatiach s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP v oblasti energetickej efektívnosti.

Špecifický cieľ 3: Zvýšenie kvality EKPK v oblasti riadenia, spravovania, stratégie a financovania

Opatrenie 3.1: Zvýšiť kompetencie a rozvoj ľudských zdrojov EKPK prostredníctvom vzdelávacích, odborných a informačných aktivít a zabezpečiť tak pripravenosť organizácie na participáciu v medzinárodných a komunitárnych programoch a projektoch.

Opatrenie 3.2: Rozšíriť jazykové kompetencie personálnych kapacít EKPK v oblasti svetových i regionálnych jazykov.

Kompletné znenie klastrovej stratégie je k dispozícii tu: Stratégia EKPK 10_2023