Stratégia rozvoja EKPK 2020

Úspešnosť klastra je závislá na jasne definovanej stratégií regionálnych podnikateľov zahrnutých v klastri spoločne s ďalšími partnermi. Klaster v svojom prostredí nesústreďuje len firmy ale i univerzity, sprostredkovateľské organizácie, lokálne vlády a ďalšie verejné inštitúcie. Klaster svojou činnosťou podporuje vznik základných podmienok pre vytváranie inovácií. Stimuluje rast sofistikovanej pracovnej sily, rozvoj vedomosti, informácií a technológii v danom klastrovom odvetví. Výsledkom vývoja klastra je tendencia exportovať nielen výrobky a služby, ale aj intelektuálny kapitál a technológie. Firmy v rámci klastra jasnejšie vnímajú potrebu zákazníkov. Samotný proces klastrovania je proces vyvolaný a vedený trhom, to znamená, že klaster je vedený a poháňaný firmami vo vnútri jadra klastra, ktoré svojím know-how a požiadavkami na ďalší rozvoj definujú smerovanie a vývoj klastra, pričom deje vo vnútri sú ovplyvňované aktivitami na trhoch.

Prostredníctvom klastra je možné dosiahnuť výhody u zúčastnených podnikov a organizácií nakoľko:

 • zvyšuje sa ich produktivita na základe lepšieho prístupu k špecializovaným dodávateľom, znalostiam a informáciám;
 • väčší dôraz sa kladie na inovácie, nakoľko je dôraz kladený na nutnosť zdokonaľovania v procese výroby a realizácie produktu;
 • činnosť klastra napomáha zvyšovaniu úspor a znižuje náklady na spoluprácu medzi zúčastnenými;
 • klaster poskytuje zúčastneným príležitosť dosiahnuť exkluzivitu v kľúčových oblastiach, čo im prináša úspech, ktorý by nebol možný, keby pracovali izolovane;
 • budovanie špecifického know-how otvára nové trhy a znižuje náklady;
 • u menších podnikov sa znižujú obmedzenia a zvyšuje špecializácia
 • klaster spája nesúrodé podniky a organizácie z rôznych článkov hodnotového reťazca, čo umožňuje menším aktérom, aby sa špecializovali a úspešne konkurovali väčším, vertikálne prepojeným;
 • činnosť klastra zvyšuje dostupnosť a rýchlosť prenosu informácií a technológií v dôsledku blízkosti aktérov, silných väzieb medzi nimi a vysokej konkurenčnej podstaty klastra;
 • zvyšuje sa sila a hlas menších aktérov na trhu a pomocou vytvorenej siete sú aktéri schopní ovplyvňovať deje v príslušnom segmente trhu;

Neexistuje optimálne riešenie na vybudovanie klastra, ktorý by vyhovoval všetkým aktérom trhu, ale

existuje dostatok informácií a skúsenosti z už fungujúcich klastrov vo svete ale aj doma, na ktorých sa dá vybudovať odborné zázemie konkrétneho odvetvia či regiónu.

Vízia a poslanie klastrovej organizácie

Víziou klastra EKPK je vynikajúcim riadením dosiahnuť najväčšie vplyvy v rámci daného technologického, priemyselného, regionálneho a legislatívneho rámca pre účastníkov klastra a regiónov. Túto víziu chce vedenie klastra potvrdiť certifikáciou systému kvality podľa STN EN ISO 9001 a certifikáciou procesu označovania a porovnávania ECEI pre klastre.

 

Hlavnými princípmi zavedeného systému kvality v organizácií sú:

 • Konáme tak aby bola dosahovaná efektívna komunikácia so zákazníkom, dôsledné zisťovanie jeho požiadaviek a očakávaní;
 • Laboratórnymi meraniami a odbornou analýzou získaných údajov zabezpečujeme individuálny prístup k riešeniu každej zákazky pri rešpektovaní potrieb a možností zákazníka;
 • Aktívnym výberom odborne spôsobilých externých poskytovateľov tovarov, prác a služieb, zabezpečujeme plnenie požiadaviek EKPK na kvalitu;
 • Svojím odborným zázemím a efektívnou internou komunikáciou i tímovou spoluprácou budujeme vlastné know-how;
 • Trvalý odborný rast našich odborných pracovníkov, účinná motivácia zamestnancov ku kvalite a osobná zodpovednosť za kvalitu svojej práce u každého zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pod vedením EKPK, tvorí podstatu našej práce, pričom vedenie EKPK sa hlási k zodpovednosti za vytvorenie podmienok pre jej kvalitné vykonávanie;
 • Edukačná činnosť klastra, ako i zvyšovanie odborného vzdelania zamestnancov, vytvára predpoklad pre ich spokojnosť a efektívnu prácu;
 • Riešenie odborných úloh, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality je zárukou dobrého mena EKPK.

Stanovenie cieľov klastra vo vzťahu k inováciám v danom odvetvi a regióne

Cieľom EKPK je zachytiť a udržať súčasný smer vývoja v oblasti energetiky a to  využívaním obnoviteľných zdrojov energie a budovania vlastného know-how. Podiel obnoviteľných zdrojov v energetickej bilancii je v závislosti od celkového potenciálu v SR nízke a nezodpovedá naším podmienkam. Výraznú zmenu je možné dosiahnuť pri efektívnom nakladaní s energiami pomocou znalosti dejov, činností i procesov a to za pomoci riešenia výskumných úloh i overovania deklarovaných postupov. Faktom je, že nie nedostatok prírodných zdrojov, ale predovšetkým nedostatok iných činiteľov je dôvodom nízkeho využívania obnoviteľných zdrojov. Odborná verejnosť Prešovského samosprávneho kraja sa zhoduje v názore, že obnoviteľné zdroje by sa mali u nás viac podieľať na pokrývaní spotreby energie a palív.

V zmysle stanov združenia EKPK sú pre výkon činností stanovené tieto ciele:

 • zabezpečovať koordinačnú a riadiacu činnosť pre projektové zamerania v oblasti implementácie obnoviteľných zdroj a nízkouhlíkových technológií,
 • podporovať činnosti a napomáhať pri rozvoji a vývoji zelenej energie  v oblasti vedy, výskumu, úspore energie, energetickom zhodnocovaní odpadov,
 • organizovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami,
 • pre členov EKPK zabezpečovať tvorbu a realizáciu projektov a programov v oblasti zelenej energie a ekologických technológií,
 • zabezpečovať spoluprácu medzi energetickými spoločnosťami a členmi EKPK,
 • realizovať školenia a marketingové aktivity v oblasti zelenej energie,
 • organizovať odbornú školiacu činnosť najmä v oblasti transferu technológií a podpory regionálneho rozvoja,
 • vytvárať podmienky pre vstup nových investorov v oblasti zelených inovácií,
 • zabezpečovať priamy transfer vlastných vedeckých a výskumných aktivít pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EKPK,
 • spolupracovať so zriaďovateľmi škôl a školami pri usmerňovaní výučby v kontexte požiadaviek praxe a komplexného prepojenia vzdelávania s potrebami zamestnávateľov
 • koordinovať spoluprácu v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi a spolupracujúcimi subjektmi EKPK,
 • vyhľadávať a využívať možnosť čerpania finančných prostriedkov pre rozvojové projekty v regióne pochádzajúce zo štrukturálnych fondov EÚ a iných verejných a súkromných zdrojov,
 • vyhľadávať nové investičné možnosti v regióne,
 • spolupracovať s  regionálnymi rozvojovými agentúrami a inovačnými centrami
 • spolupracovať s domácimi a zahraničnými podnikateľmi a partnerskými inštitúciami za účelom trvalo udržateľného rozvoja energetiky kraja a vypracovaní miestnych energetických koncepcií a stratégií na území Prešovského kraja
 • poskytovať poradenskú činnosť,
 • realizovať vydavateľskú a publikačnú činnosť,
 • organizovať konferencie, workshopy, exkurzie, semináre a pod.

Realizácia stratégie – Akčný plán

Aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov stratégie

Na základe auditov vykonaných v klastri boli stanovené aktivity na zlepšenie výkonnosti klastra smerom k excelentnosti. Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa boli stanovené jednotlivé kroky.

POSILNENIE ŠTRUKTÚRY KLASTRA

 1. Rozšírenie účastníkov klastra
 2. Využitie potenciálu regionálneho rastu

ROZVOJ MANAŽMENTU, RIADENIA, STRATÉGIE, FINANCOVANIA

 1. Udržiavať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
 2. Vybudovať odborné kapacity formou pracovnoprávnych vzťahov
 3. Rozšíriť odborné kapacity využitím vzájomných vzťahov medzi členmi a partnermi klastra
 4. Pomocou vzdelávania zlepšovať a rozvíjať ľudské zdroje klastra
 5. Rozvíjať cezhraničnú spoluprácu klastra

ROZVOJ SLUŽIEB A ČINNOSTI KLASTRA

 1. Riadenie výroby a poskytovanie služieb
 2. Umiestnenie značky
 3. Výskum, vývoj a inovácie
 4. Rozvoj podnikania
 5. Rozvoj ľudských zdrojov
 6. Rozvoj podnikania
 7. Podpora rozvoja politiky
 8. Internacionalizácia účastníkov klastra

Kompletné znenie klastrovej stratégie je k dispozícii tu: Povodná_stratégia rozvoja KO_PO DOPLNENI_2020