Bronzový certifikát 2023

Klastre sú zložité a dynamické štruktúry, ktoré podliehajú neustálym zmenám. Silné klastre môžu podporiť hospodársky rast využívaním inovačného a podnikateľského potenciálu regiónu. Nové pracovné príležitosti, nové produkty a služby, nové spoločnosti, nové výskumné a vývojové aktivity a nové patenty môžu byť výsledkom aktivít v rámci klastra. Okrem toho môžu byť klastrové organizácie výkonnými nástrojmi na identifikáciu a riešenie nových (mega)trendov a môžu pôsobiť ako činitelia zmeny v oblasti modernizácie priemyslu, regionálneho hospodárskeho rozvoja alebo zrýchlenia podnikania. Klastre môžu byť napríklad použité ako strategický nástroj na uľahčenie zavádzania pokročilých technológií, digitalizácie, nových obchodných modelov, nízkouhlíkových a zdrojovo efektívnych riešení, kreativity a dizajnu, sociálnej ekonomiky atď.

K takémuto rozvoju môže prispieť profesionálny manažment klastra prostredníctvom projektov a služieb, ktoré využívajú potenciál klastra. Európska iniciatíva excelentnosti klastrov (ECEI), ktorú iniciovalo GR pre podnikanie a priemysel Európskej komisie v roku 2009, vyvinula metodiky a nástroje na podporu klastrových organizácií pri zlepšovaní ich manažérskych kapacít a schopností. 13 projektových partnerov European Cluster Excellence Initiative vymyslelo jednotný súbor indikátorov kvality riadenia klastrov a vyvinulo systém označovania kvality s tromi značkami kvality BRONZE, SILVER a GOLD pre profesionálne riadenie klastrov.

Dňa 31.10.2023 Energetický klaster Prešovského kraja opäť získal  bronzový certifikát hodnotenia exelentnosti klastov a je zapísaný v medzinárodnej databáze https://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/listing