Smart city v doprave mesta Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) v spolupráci s členom klastra mestom Prešov pripravili projektový zámer s názvom „ ZAVÁDZANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO REGULÁCIE DOPRAVY“, ktorý vychádza ako samostatná časť zo strategického dokumentu Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov (MASTERPLAN).

 Úlohou EKPK bolo pripraviť projektový zámer, ktorý by spĺňal podmienky výzvy operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Moderné technológie a zároveň koncepčne nadväzoval na už zrealizované časti stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta.

Projektový zámer obsahoval popisy problémov mesta v doprave a ich navrhované technické riešenie zavedením modernej technológie do dopravy, finančnú analýzu projektu a analýzu nákladov a prínosov. Riešením bol návrh modernizácie desiatich najfrekventovanejších križovatiek na sídlisku Sekčov so zavedením aktívnej preferencie mestskej hromadnej dopravy. EKPK sa technicky a implementačne  angažoval v procese prípravy a realizácie projektu.

 Cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu dlhodobo neudržateľnej dopravnej situácie v meste Prešov. Medzi hlavné spôsoby riešenia patrí definovanie požiadaviek na návrh inteligentného systému sledovania polôh vozidiel MHD tak, aby pri priblížení sa vozidla do blízkosti svetelného signalizačného zariadenia, bolo toto technicky detekované a následne mu bola pridelená aktívna preferencia, t.j. aby úpravou signálneho plánu svetelnej signalizácie križovatky podľa požiadaviek prichádzajúcich vozidiel mestskej hromadnej dopravy a naprogramovanej logiky riadenia, každé vozidlo MHD prešlo križovatkou bez alebo len s minimálnym oneskorením.

Hodnota projektu bola 972 212 Eur, z ktorého nenávratný finančný príspevok z EÚ bol 923 602 Eur.

Celková doba prípravy projektu: 8/2020 – 4/2021

Doba realizácie projektu :  4/2021 – 7/2023