Smart city v prevádzke mesta Prešov

Energetický klaster Prešovského kraja (EKPK) v spolupráci s členom klastra mestom Prešov pripravili projektový zámer s názvom „ Zavádzanie IoT smart riešení v meste Prešov“, ktorý má posunúť úroveň riadenia a prevádzky v doprave, energetickom manažmente a správe majetku mesta na vyššiu úroveň s využitím IoT senzorov a moderných softvérov pre riadenie SMART CITY.

Úlohou EKPK bolo pripraviť projektový zámer a spracovať žiadosť o NFP, ktorý by spĺňal podmienky výzvy operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Moderné technológie II a zároveň podporil koncepciu smart city a energetického rozvoja mesta Prešov. V súčasnej dobe je projekt hodnotený na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Projekt je rozdelený na štyri časti, ktoré budú navzájom integrované do jednej riadiacej platformy mesta. Prvá časť je zameraná na podporu energetického manažmentu pomocou technológie internetu vecí (IoT) a energetickým softvérom zbieraním a centralizovaním energetických a iných prevádzkových údajov o objektoch mesta. Zariadenia na meranie energetických veličín, ktoré budú prenášať dáta o spotrebe tepla, el. energie, spotrebe vody, spotrebe TÚV budú doplnené o dáta zo senzorov vlhkosti prostredia, teploty vnútorného a vonkajšieho prostredia a meranie oxidu uhličitého CO2. Údaje o energetických dátach budú prenášané z 42 budov mesta, 35 rozvádzačov cestnej svetelnej signalizácie a verejného osvetlenia.

Druhou časťou projektu je inštalácia IoT špeciálnych senzorov na dvoch mostoch v meste. Vďaka tomu bude možné v definovaných časových intervaloch sledovať zmeny na moste a vyhodnocovať ich stav online.

Treťou časťou projektu je rozšírenie  diaľkovej správy verejného osvetlenia formou modernizácie rozvádzačov s cieľom prenášať dáta do jedného centrálneho softvéru a zároveň rozšíriť možnosť využitia siete verejného osvetlenia aj na iné účely. V rámci tejto časti je plánovaná aj výmena 1500ks svietidiel za nové energeticky efektívnejšie svietidlá s IoT modulom na online prenos údajov o svietidle.

Štvrtou častou je integrácia navrhovaných riešení ( energetický manažment, monitoring mostov, doprava, verejné osvetlenie) do integračnej platformy mesta.  Vybrané dáta jednotlivých vyššie spomenutých subsystémov budú zdieľané na úrovni nadradenej informačnej platformy pre potreby občanov a manažmentu mesta. Softvér bude mať možnosť aj verejného zdieľania dát pre občanov aj formou mobilnej aplikácie.

Hodnota projektu je 4 169 001 Eur, z ktorého nenávratný finančný príspevok z EÚ je 3 960 551 Eur.  Predpokladané prínosy projektu predstavujú 700 000 Eur ročne.

Celková doba prípravy projektu: 5/2022 – 8/2022

Predpokladaná doba realizácie projektu :  1/2023 – 12/2023